bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Podstawa prawna działalności

Podstawa prawna działalności:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
  • ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm. )
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o opadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 ze zm.)
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zm.)
  • ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)
  • „Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie „zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/38/07 Rady Miasta Dynowa z dnia 23 marca 2007 r.


Opublikował: Ewa Pawłowska
Publikacja dnia: 30.09.2013
Podpisał: Ewa Pawłowska
Dokument z dnia: 30.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 222