bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 2

19.10.2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZGK w Dynowie
nr 16/2018 z dnia 19 października 2018 r.

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DYNOWIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

OGŁASZA

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 2 o powierzchni użytkowej 133,54 m2 usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-usługowym, położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 3 w Dynowie, na obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej z usługami. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenie sprzedaży, zaplecze, wc

Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna i wodociągowa, kanalizacja, w.c., ogrzewanie-brak

CENA WYWOŁAWCZA NAJMU 1 m2 pow. użytkowej - 21,00 zł netto miesięcznie
WADIUM – 3500,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE - 1,00 zł/ m2 pow. użytkowej
Uwaga: przekazanie lokalu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.


Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie przy ul. Rynek 13 (pokój nr 6, I piętro).
Wadium powinno być wpłacone w gotówce na konto bankowe ZGK nr: 04 1020 4391 0000 6102 0170 6159 w terminie do 29 października 2018 r. z dopiskiem: „Wadium za lokal użytkowy” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 29.10.2018 r. Uiszczenie wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg będzie zaliczone na poczet kaucji (wylicytowana kwota czynszu brutto za dwa miesiące), pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Umowa najmu z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta w terminie do 8 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Najemca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości, do ponoszenia drobnych nakładów związanych z przedmiotem najmu tj. – naprawy ścian, drzwi, okien, podłóg, instalacji elektrycznej wewnątrz i wod. -kan. lokalu , itp. oraz do zawarcia stosownych umów
i ponoszenia kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych, dostarczeniem energii elektrycznej, wody oraz odprowadzaniem ścieków.
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpłacenie wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy.
Osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z projektem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom oraz stanem technicznym przedmiotu przetargu i złożyć Komisji odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem przetargu.
Cena czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ustalona w przetargu jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dynowie pokój nr 5, 6, 8, I piętro lub telefonicznie /016/ 65-21-092

Obiekt można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem ZGK.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie wywiesza się do dnia 30 października 2018 r.


Dokumenty do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZGK w Dynowie nr 16/2018 z dnia 19 października 2018 r. - dokument pdf

Opublikował: Ewa Pawłowska
Publikacja dnia: 19.10.2018

Dokument oglądany razy: 2370
« inne aktualności