bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 1 o powierzchni użytkowej 63,00 m2 usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-usługowym, położonym przy ul. Handlowej 14 w Dynowie

22.06.2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZGK w Dynowie
nr 3/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DYNOWIE


OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 1 o powierzchni użytkowej 63,00 m2 usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-usługowym, położonym przy ul. Handlowej 14 w Dynowie, na obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej z usługami. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenie główne, zaplecze i wc.

Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna i wodociągowa, kanalizacja, w.c., ogrzewanie-piecowe.

CENA WYWOŁAWCZA NAJMU 1 m2 pow. użytk. - 15,50 zł netto miesięcznie
WADIUM – 2000,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE - 1,00 zł/ m2 pow. użytk.
Uwaga: przekazanie lokalu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie przy ul. Rynek 13 (pokój nr 5, I piętro).
Wadium powinno być wpłacone w gotówce na konto bankowe ZGK nr: 04 1020 4391 0000 6102 0170 6159 w terminie do 01 lipca 2020 r.
z dopiskiem: „Wadium za lokal użytkowy” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 01.07.2020 r. Uiszczenie wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg będzie zaliczone na poczet kaucji (wylicytowana kwota czynszu brutto za dwa miesiące), pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Umowa najmu z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Najemca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości, do ponoszenia drobnych nakładów związanych z przedmiotem najmu tj. – naprawy ścian, drzwi, okien, podłóg, instalacji elektrycznej wewnątrz i wod. -kan. lokalu , itp. oraz do zawarcia stosownych umów i ponoszenia kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych, dostarczeniem energii elektrycznej, wody oraz odprowadzaniem ścieków.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpłacenie wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy.
Osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z projektem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom oraz stanem technicznym przedmiotu przetargu i złożyć Komisji odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem przetargu.
Cena czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ustalona w przetargu jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dynowie pokój nr 6, 8, I piętro lub telefonicznie /016/ 65-21-092
Uwaga: W lokalu znajduje się wyposażenie sklepu będące własnością dotychczasowego najemcy. Osoba wyłoniona jako najemca lokalu winna w dniu przeprowadzenia przetargu złożyć oświadczenie o zamiarze wykorzystania tego sprzętu lub o konieczności jego usunięcia przed przekazaniem lokalu. Szczegóły nabycia lub innych umów potwierdzających uprawnienia najemcy do ww. wyposażenia należy ustalić dotychczasowymi najemcami i przedłożyć w ZGK co najmniej na 2 dni przed przekazaniem lokalu.

Obiekt można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem ZGK.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie wywiesza się do dnia 01 lipca 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZGK w Dynowie nr 3/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. (pdf)

Opublikował: Ewa Pawłowska
Publikacja dnia: 22.06.2020

Dokument oglądany razy: 1908
« inne aktualności